ШҰҒЫЛ! БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТАЛҚЫЛАНДЫ Толығырақ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ГРАНТТАР ТІЗІМІН ЖАРИЯЛАДЫ

16:09, 3 шілде 2019

2019-2020 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары
бөлінісінде
жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы
Даярлау бағы-
тының коды
және атауы
Білім бе-
ру бағдар-
ламасы
тобының
коды
Білім беру бағдарламалары то-
бының атауы
Бар-
лығы
толық оқу қысқартылған оқу
бар-
лығы
қаз. орыс. ағыл. бар-
лы-
ғы
қаз. орыс.
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педаго-
гика және пси-
хология
В001 Педагогика және психология 200 110 82 28 90 67 23
6В012 Мектеп-
ке дейінгі тәр-
биелеу және
оқыту педаго-
гикасы
В002 Мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу
750 670 502 168 80 60 20
6В013 Пәндік
маманданды-
рылмаған мұ-
ғалімдерді да-
ярлау
В003 Бастауышта оқыту педагогика-
сы мен әдістемесі
550 480 360 120 70 52 18
6В014 Жалпы
дамудың пән-
дік мамандан-
дырылған мұ-
ғалімдерін да-
ярлау
В004 Бастапқы әскери дайындық мұ-
ғалімдерін даярлау
50 50 37 13
В005 Дене шынықтыру мұғалімде-
рін даярлау
150 100 75 25 50 37 13
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау 80 60 45 15 20 15 5
В007 Көркем еңбек және сызу мұға-
лімдерін даярлау
80 80 60 20
В008 Құқық және экономика негіз-
дері мұғалімдерін даярлау
0
6В015 Жара-
тылыстану
пәндері бойын-
ша мұғалімдер
даярлау
В009 Математика мұғалімдерін да-
ярлау
600 520 390 130 80 60 20
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 749 669 314 105 250 80 60 20
В011 Информатика мұғалімдерін да-
ярлау
530 450 150 50 250 80 60 20
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 742 662 309 103 250 80 60 20
В013 Биология мұғалімдерін даяр-
лау
550 470 165 55 250 80 60 20
В014 География мұғалімдерін даяр-
лау
150 150 112 38
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6В016 Гумани-
тарлық пәндер
бойынша мұға-
лімдер даярлау
В015 Гуманитарлық пәндер мұғалім-
дерін даярлау
300 300 225 75
6В017 Тілдер
және әдебиет
бойынша мұға-
лімдерді даяр-
лау
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұға-
лімдерін даярлау
400 320 320 80 80
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұға-
лімдерін даярлау
600 520 520 80 80
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 800 720 540 180 80 60 20
6В018 Әлеуме-
тік педагогика
және өзін-өзі
тану маманда-
рын даярлау
В019 Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану мамандарын даяр-
лау
200 150 112 38 50 37 13
6В019 Арнайы
педагогика ма-
мандарын да-
ярлау
В020 Арнайы педагогика маманда-
рын даярлау
203 203 152 51
Барлығы 7684 6684 3950 1734 1000 1000 708 292
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
82
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
82
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
41
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
329
Барлығы 534
Жиыны 8218 6684 3950 1734 1000 1000 708 292
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6B021 Өнер В021 Орындаушылық өнер 5 5 4 1
В022 Эстрада өнері
В023 Аспапта орындаушылық 5 5 4 1
В024 Музыкатану және өнертану
В025 Дәстүрлі музыка өнері 15 10 7 3 5 4 1
В026 Дирижерлеу және композиция
В027 Театр өнері 15 10 7 3 5 4 1
В028 Хореография 15 10 7 3 5 4 1
В029 Аудиовизуалды құрылғылар
және медиа өндіріс
55 40 30 10 15 11 4
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
В030 Бейнелеу өнері 40 30 22 8 10 7 3
В031 Сән, интерьер дизайны және
өнеркәсіп дизайны
80 50 37 13 30 22 8
6B022 Гумани-
тарлық ғылым-
дар
В032 Философия және этика 110 110 82 28 0 0
В033 Дінтану және теология 430 390 292 98 40 30 10
В034 Тарих және археология 140 140 105 35 0 0
В035 Түркітану және шығыстану 100 100 75 25 0 0
6B023 Тілдер
және әдебиет
В036 Аударма ісі 400 320 240 80 80 60 20
В037 Филология 100 100 75 25 0 0
Барлығы 1510 1320 987 333 190 142 48
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
16
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
16
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
8
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
65
Барлығы 105
Жиыны 1615 1320 987 333 0 190 142 48
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
6B031 Әле-
уметтік ғы-
лымдар
В038 Әлеуметтану 100 100 75 25
В039 Мәдениеттану 60 60 45 15
В040 Саясаттану және азаматтық
құқықтану
177 177 133 44
В041 Психология 200 200 150 50
6B032 Журна-
листика және
ақпарат
В042 Журналистика және репортер
ісі
156 156 117 39
В043 Кітапхана ісі, ақпараттарды
өңдеу және мұрағат ісі
127 127 95 32
Барлығы 820 820 615 205
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
9
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
9
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
4
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
35
Барлығы 57
Жиыны 877 820 615 205
6B04 Бизнес, басқару және құқық
6B041 Бизнес
және басқару
В044 Менеджмент және басқару 375 375 281 94
В045 Аудит және салық салу 144 144 108 36
В046 Қаржы, экономика, банк және
сақтандыру ісі
195 195 146 49
В047 Маркетинг және жарнама 84 84 63 21
В048 Еңбек дағдылары 20 20 15 5
6B042 Құқық В049 Құқық 100 100 75 25
Барлығы 918 918 688 230
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
10
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
10
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
5
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
39
Барлығы 64
Жиыны 982 918 688 230
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6B051 Биоло-
гиялық және
сабақтас ғы-
лымдар
B050 Биологиялық және сабақтас
ғылымдар
640 620 465 155 20 15 5
6B052 Қорша-
ған орта
В051 Қоршаған орта 300 290 217 73 10 7 3
В052 Жер туралы ғылым 400 390 292 98 10 7 3
В053 Химия 500 500 375 125 0 0
В054 Физика 1132 1132 849 283 0 0
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6B053 Физика-
лық және хи-
миялық ғы-
лымдар
6B054 Матема-
тика және ста-
тистика
В055 Математика және статистика 600 590 442 148 10 7 3
В056 Механика 250 200 150 50 50 37 13
Барлығы 3822 3722 2790 932 100 73 27
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
41
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
41
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
20
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
164
Барлығы 266
Жиыны 4088 3722 2790 932 100 73 27
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпа-
раттық-комму-
никациялық
технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 2876 2726 2045 681 150 112 38
6B062 Теле-
коммуникация-
лар
В059 Коммуникациялар және ком-
муникациялық технологиялар
500 500 375 125
6B063 Ақпа-
раттық қауіп-
сіздік
В058 Ақпараттық қауіпсіздік 676 576 431 145 100 75 25
барлығы 4052 3802 2851 951 250 187 63
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
43
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
43
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
22
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
173
Барлығы 281
Жиыны 4333 3802 2851 951 250 187 63
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071 Инжене-
рия және ин-
женерлік іс
В060 Химиялық инженерия және
процестер
669 619 465 154 50 37 13
В061 Материалтану және технологи-
ялар
300 300 225 75
В062 Электр техникасы және энерге-
тика
1675 1650 1237 413 25 19 6
В162 Жылу энергетикасы 25 25 19 6
В063 Электр техникасы және авто-
маттандыру
650 630 473 157 20 15 5
В064 Механика және металл өңдеу 1953 1873 1405 468 80 60 20
В065 Автокөлік құралдары 550 500 375 125 50 37 13
В066 Теңіз көлігі және технология-
лары
95 75 56 19 20 15 5
В067 Әуе көлігі және технологияла-
ры
500 480 360 120 20 15 5
6B072 Өндірі-
стік және өң-
деу салалары
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірі-
сі
800 710 532 178 90 67 23
В069 Материалдар өндірісі (шыны,
қағаз, пластик, ағаш)
200 180 135 45 20 15 5
В070 Тоқыма: киім, аяқ киім және
былғары бұйымдары
700 650 487 163 50 37 13
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қаз-
баларды өндіру
1820 1770 1327 443 50 37 13
В171 Металлургия 20 0 0 0 20 15 5
В271 Мұнай-газ ісі 30 0 0 0 30 22 8
В072 Фармацевтикалық өндіріс тех-
нологиясы
600 550 412 138 50 37 13
6B073 Сәулет
және құрылыс
В073 Сәулет 100 100 75 25
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұ-
мыстары және азаматтық құ-
рылыс
2500 2450 1837 613 50 37 13
В075 Кадастр және жерге орнала-
стыру
200 200 150 50 0 0
6B075 Стан-
дарттау, серти-
фикаттау және
метрология
(салалар бой-
ынша)
В076 Стандарттау, сертификаттау
және метрология (сала бойын-
ша)
300 250 187 63 50 37 13
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Барлығы 13687 12987 9738 3249 700 521 179
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
146
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
146
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
73
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
585
Барлығы 950
Жиыны 14637 12987 9738 3249 700 521 179
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агроно-
мия
В077 Өсімдік шаруашылығы 600 350 262 88 250 187 63
6B082 Мал ша-
руашылығы
В078 Мал шаруашылығы 166 116 87 29 50 37 13
6B083 Орман
шаруашылығы
В079 Орман шаруашылығы 130 80 60 20 50 37 13
6B084 Балық
шаруашылығы
В080 Балық шаруашылығы 70 70 52 18
6B085 Жерге
орналастыру
В081 Жерге орналастыру 300 200 150 50 100 75 25
6B086 Су ре-
сурстары және
суды пайдала-
ну
В082 Су ресурстары және суды пай-
далану
230 130 97 33 100 75 25
6B087 Агроин-
женерия
В183 Агроинженерия 0
Барлығы 1496 946 708 238 0 550 411 139
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
16
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
16
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
8
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
64
Барлығы 104
Жиыны 1600 946 708 238 0 550 411 139
6B09 Ветеринария
6В091 Ветери-
нария
В083 Ветеринария 782 732 548 184 50 37 13
Барлығы 782 732 548 184 0 50 37 13
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
8
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
8
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
4
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
33
Барлығы 53
Жиыны 835 732 548 184 0 50 37 13
6В10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
6B101 Денса-
улық сақтау
В084 Мейірбике ісі 30 30 23 7
В085 Фармация 67 67 50 17
В086 Жалпы медицина 2142 2142 1604 538
В087 Стоматология 25 25 19 6
В088 Педиатрия 150 150 115 35
В089 Қоғамдық денсаулық сақтау 90 90 68 22
Халықаралық келісімдер бой-
ынша шетел азаматтарын оқы-
туға
20
6B102 Әле-
уметтік қамта-
масыз ету
В090 Әлеуметтік жұмыс 0
барлығы 2524 2504 1879 625 0 0 0 0
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
27
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
27
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
маттар үшін квота
(1 %)
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
14
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
108
Барлығы 176
Жиыны 2700 2504 1879 625 0 0 0 0
6B11 Қызмет көрсету
6B111 Қызмет
көрсету саласы
В091 Туризм 600 500 375 125 100 75 25
В092 Тынығу 200 200 150 50
В093 Мейрамхана ісі және мейман-
хана бизнесі
380 330 247 83 50 37 13
6B112 Гигие-
на және өндірі-
сте еңбекті
қорғау
В094 Санитарлық-профилактика-
лық іс-шаралар
350 350 262 88
6B113 Көлік
қызметтері
В095 Көлік қызметтері 527 477 358 119 50 37 13
Барлығы 2057 1857 1392 465 0 200 149 51
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
22
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мгедек ба-
лалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
22
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
11
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
88
Барлығы 143
Жиыны 2200 1857 1392 465 0 200 149 51
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға, 5109 оның ішінде:
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педаго-
гика және пси-
хология
В001 Педагогика және психология 92 92
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6В012 Мектеп-
ке дейінгі тәр-
биелеу және
оқыту педаго-
гикасы
В002 Мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу
494 494
6В013 Пәндік
маманданды-
рылмаған мұ-
ғалімдерді да-
ярлау
В003 Бастауышта оқыту педагогика-
сы мен әдістемесі
133 133
6В015 Жара-
тылыстану
пәндері бойын-
ша мұғалімдер
даярлау
В009 Математика мұғалімдерін да-
ярлау
112 112
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 64 64
В011 Информатика мұғалімдерін да-
ярлау
67 67
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 50 50
В013 Биология мұғалімдерін даяр-
лау
52 52
В014 География мұғалімдерін даяр-
лау
23 23
6В016 Гумани-
тарлық пәндер
бойынша мұға-
лімдер даярлау
В015 Гуманитарлық пәндер мұғалім-
дерін даярлау
28 28
6В017 Тілдер
және әдебиет
бойынша мұға-
лімдерді даяр-
лау
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұға-
лімдерін даярлау
19 19
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 120 120
6В018 Әлеуме-
тік педагогика
және өзін-өзі
тану маманда-
рын даярлау
В019 Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану мамандарын даяр-
лау
10 10
6В019 Арнайы
педагогика ма-
мандарын да-
ярлау
В020 Арнайы педагогика маманда-
рын даярлау
15 15
Барлығы 1279 1279
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпа-
раттық-комму-
никациялық
технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 1250 1250
6B062 Теле-
коммуникация-
лар
В059 Коммуникациялар және ком-
муникациялық технологиялар
100 100
6B063 Ақпа-
раттық қауіп-
сіздік
В058 Ақпараттық қауіпсіздік 150 150
Барлығы 1500 1500
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071 Инжене-
рия және ин-
женерлік іс
В060 Химиялық инженерия және
процестер
120 120
В061 Материалтану және технологи-
ялар
120 120
В062 Электр техникасы және энерге-
тика
300 300
В063 Электр техникасы және авто-
маттандыру
100 100
В064 Механика және металл өңдеу 190 190
В065 Автокөлік құралдары 90 90
6B072 Өндірі-
стік және өң-
деу салалары
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірі-
сі
120 120
В069 Материалдар өндірісі (шыны,
қағаз, пластик, ағаш)
90 90
В070 Тоқыма: киім, аяқ киім және
былғары бұйымдары
90 90
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қаз-
баларды өндіру
200 200
В072 Фармацевтикалық өндіріс тех-
нологиясы
100 100
6B073 Сәулет
және құрылыс
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұ-
мыстары және азаматтық құ-
рылыс
300 300
В075 Кадастр және жерге орнала-
стыру
80 80
6B075 Стан-
дарттау, серти-
фикаттау және
метрология
(салалар бой-
ынша)
В076 Стандарттау, сертификаттау
және метрология (сала бойын-
ша)
100 100
Барлығы 2000 2000
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агроно-
мия
В077 Өсімдік шаруашылығы 38 38
6B082 Мал ша-
руашылығы
В078 Мал шаруашылығы 60 60
6B083 Орман
шаруашылығы
В079 Орман шаруашылығы 88 88
6B084 Балық
шаруашылығы
В080 Балық шаруашылығы 56 56
6B085 Жерге
орналастыру
В081 Жерге орналастыру 36 36
6B086 Су ре-
сурстары және
суды пайдала-
ну
В082 Су ресурстары және суды пай-
далану
52 52
В183 Агроинженерия 0
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6B087 Агроин-
женерия
Барлығы 330 330
Қазақ-Британ техникалық университетінде
6B041 Бизнес
және басқару
В044 Менеджмент және басқару 15 15
В046 Қаржы, экономика, банк және
сақтандыру ісі
50 50
В047 Маркетинг және жарнама 14 14
6B061 Ақпа-
раттық-комму-
никациялық
технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 250 250
6B071 Инжене-
рия және ин-
женерлік іс
В060 Химиялық инженерия және
процестер
50 50
В063 Электр техникасы және авто-
маттандыру
80 80
В066 Теңіз көлігі және технология-
лары
20 20
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қаз-
баларды өндіру
175 175
Барлығы 654 654
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
7
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
7
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
4
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
28
Барлығы 46
Жиыны 700 654
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде
6В015 Жара-
тылыстану
пәндері бойын-
ша мұғалімдер
даярлау
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 20 20
В011 Информатика мұғалімдерін да-
ярлау
20 20
6B032 Журна-
листика және
ақпарат
В042 Журналистика және репортер
ісі
48 48
В057 Ақпараттық технологиялар 600 600
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6B061 Ақпа-
раттық-комму-
никациялық
технологиялар
6B063 Ақпа-
раттық қауіп-
сіздік
В058 Ақпараттық қауіпсіздік 200 200
6B062 Теле-
коммуникация-
лар
В059 Коммуникациялар және ком-
муникациялық технологиялар
70 70
6B041 Бизнес
және басқару
В044 Менеджмент және басқару 30 30
В046 Қаржы, экономика, банк және
сақтандыру ісі
40 40
Барлығы 1028 1028
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
11
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
11
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
6
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
44
Барлығы 72
Жиыны 1100 1028
Astana IT University
6B061 Ақпа-
раттық-комму-
никациялық
технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 341 341
6B063 Ақпа-
раттық қауіп-
сіздік
В058 Ақпараттық қауіпсіздік 80 80
6B062 Теле-
коммуникация-
лар
В059 Коммуникациялар және ком-
муникациялық технологиялар
40 40
6B032 Журна-
листика және
ақпарат
В042 Журналистика және репортер
ісі
20 20
6B041 Бизнес
және басқару
В044 Менеджмент және басқару 60 60
В064 Механика және металл өңдеу 20 20
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
6B071 Инжене-
рия және ин-
женерлік іс
Барлығы 561 561
Жетім балалар және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін квота (1 %)
6
I, II топтағы мүгедектер, бала
кезінен мүгедектер, мүгедек
балалар арасынан шыққан аза-
маттар үшін квота
(1 %)
6
Жеңілдіктері мен кепілдіктері
бойынша Ұлы Отан соғысы-
ның қатысушылары мен мүге-
дектеріне теңестірілген адам-
дар үшін квота (0,5 %)
3
Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын
ұлты қазақ адамдарға квота (4
%)
24
Барлығы 39
Жиыны 600 561
Мәскеу авиация институтының «Восход» филиалы
24.05.03 Ұшатын аппараттарды сынау 25 25
09.03.01 Информатика және есептеу
техника
12 12
01.03.04 Қолданбалы математика 4 4
38.03.02 Менеджмент 4 4
Барлығы 45 45
Оның ішінде
Қ.А. Ясауи атындағы халықа-
ралық қазақ-түрік университе-
тінде Түрік Республикасынан,
басқа түркітілдес республика-
лардан келген тыңдаушылар-
ды оқытуға
200
Халықаралық келісімдер бой-
ынша шетел азаматтарын оқы-
туға
140
Моңғолия азаматтарын оқыту-
ға
25
М.В. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік универси-
тетінің Қазақстандағы филиа-
лында студенттерді оқытуға
125
«Назарбаев Университеті»
ДБҰ студенттерді, оның ішін-
де шетелдік азаматтарды оқы-
туға
1106
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Жоғары оқу орындары дайын-
дық бөлімдерінің тыңдаушыла-
рын оқытуға
2450
Оның ішінде «Назарбаев Уни-
верситеті» ДБҰ дайындық бө-
лімінде тыңдаушыларды оқы-
туға
700
Оның ішінде ЖОО-ның дайын-
дық бөлімінде Қазақстан Рес-
публикасының азаматтары бо-
лып табылмайтын ұлты қазақ
адамдарды оқытуға
1000
Оның ішінде тілдік дайынды-
ғының деңгейін арттыру үшін
оқытуға
450
Оның ішінде
Қ.А. Ясауи атындағы халықа-
ралық қазақ-түрік университе-
тінде Түрік Республикасынан,
басқа түркітілдес республика-
лардан келген тыңдаушылар-
ды оқытуға
200
Оның ішінде шетелден келген
азаматтарды дайындық бөлім-
де оқытуға
100
Резерв 100
Жиыны 53785
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы ___ ________ бұйрығына
2-қосымша
2019-2020 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған
мемлекеттік білім беру тапсырысы
Даярлау бағытының коды жә-
не атауы
Білім беру бағ-
дарламасы тобы-
ның коды
Білім беру бағдарламалары тобының ата-
уы
Ғылыми-педаго-
гикалық маги-
стратура
Бейінді
маги-
стратура
7М01 Педагогикалық ғылымдар
7M011
Педагогика және психология
M001 Педагогика және психология 200
7M012
Мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту педагогикасы
M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 200
7M013
Пәндік мамандандырылмаған
педагогтарды даярлау
M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді
даярлау
137
7M014
Жалпы дамудың пәндік маман-
дандырылған педагогтарды да-
ярлау
M004 Бастапқы әскери дайындық педагогтерін
даярлау
8
M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау 70
M006 Музыка педагогтерін даярлау 20
M007 Көркем еңбек, графика және жобалау пе-
дагогтерін даярлау
7
M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау 42
M009 Құқық және экономика негіздері 0
7M015
Жаратылыстану пәндері бой-
ынша педагогтарды даярлау
M010 Математика педагогтерін даярлау 300
M011 Физика педагогтерін даярлау 200 100
M012 Информатика педагогтерін даярлау 200 100
M013 Химия педагогтерін даярлау 200 100
M014 Биология педагогтерін даярлау 200 100
M015 География педагогтерін даярлау 110
7M016
Гуманитарлық пәндер бойын-
ша педагогтарды даярлау
M016 Тарих педагогтерін даярлау 160
7M017
Тілдер және әдебиет бойынша
педагогтарды даярлау
M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін
даярлау
100
M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін
даярлау
120
M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау 200 100
7M018 M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
бойынша кадрларын даярлау
60
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Әлеуметік педагогика және
өзін-өзі тану мамандарын даяр-
лау
7M019
Арнайы педагогика маманда-
рын даярлау
M021 Арнайы педагогика мамандарын даярлау 60
Барлығы 2594 500
7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
7M021
Өнер
M043 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп
дизайны
90
M044 Полиграфия 20
7M022
Гуманитарлық ғылымдар
M050 Философия және әдеп 50
M051 Дінтану және теология 50
M052 Исламтану 20
M053 Тарих және археология 80
M054 Түркітану 10
M055 Шығыстану 35
7M023
Тілдер және әдебиет
M056 Аударма ісі, ілеспе аударма 80
M057 Лингвистика 12
M058 Әдебиет 10
M059 Шетел филологиясы 70
M060 Филология 81
Барлығы 608 0
7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
7M031
Әлеуметтік ғылымдар
M061 Әлеуметтану 64
M062 Мәдениеттану 20
M063 Саясаттану және конфликтология 80
M064 Халықаралық қатынастар 40
M065 Аймақтану 20
M066 Психология 120
7M032
Журналистика және ақпарат
M067 Журналистика және репортерлық іс 100
M068 Қоғаммен байланыс 25
M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және ар-
хив ісі
20
Барлығы 489 0
7М04 Бизнес, басқару және құқық
7M041
Бизнес және басқару
M070 Экономика 160
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 70
M072 Менеджмент және басқару 200
M073 Аудит және салық салу 60
M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі 100
M075 Маркетинг және жарнама 90
M077 Бағалау 10
7M042 M078 Құқық 135
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Құқық M079 Сот сараптамасы 30
Барлығы 855 0
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
7M051
Биологиялық және сабақтас
ғылымдар
M080 Биология 170
M081 Генетика 15
M082 Биотехнология 200
M083 Геоботаника 30
7M052
Қоршаған орта
M084 География 80
M085 Гидрология 20
M086 Метеорология 20
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 117
M088 Гидрогеология және инженерлік геология 20
7M053
Физикалық және химиялық ғы-
лымдар
M089 Химия 160
M090 Физика 194
M091 Сейсмология 5
7M054
Математика және статистика
M092 Математика және статистика 150
M093 Механика 50
Барлығы 1231 0
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7M061
Ақпараттық-коммуникация-
лық технологиялар
M094 Ақпараттық технологиялар 1180
7M062
Телекоммуникациялар
M096 Коммуникация және коммуникациялық
технологиялар
240
6B063
Ақпараттық қауіпсіздік
M095 Ақпараттық қауіпсіздік 170
Барлығы 1590 0
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
7M071
Инженерия және инженерлік іс
M097 Химиялық инженерия және процесстер 400
M098 Жылу энергетикасы 100
M099 Энергетика және электр техникасы 200
M100 Автоматтандыру және басқару 220
M101 Материалтану және жаңа материалдар
технологиясы
150
M102 Роботты техника және мехатроника 60
M103 Механика және металл өңдеу 320
M104 Көлік, көліктік техника және технология 160
M105 Авиациалық техника және технологиялар 12
M106 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштар-
ды ұшуда пайдалану
0
M107 Ғарыштық инженерия 45
M108 Наноматериалдар және нанотехнология-
лар (сала бойынша)
100
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
M109 Мұнай және кен геофизикасы 50
M110 Мұнай және кен геофизикасы 5
7M072
Өндірістік және өңдеу салала-
ры
M111 Тамақ өнімдерін өндіру 240
M112 Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұй-
ымдар технологиясы (қолдану саласы
бойынша)
10
M113 Материалдарды қысыммен өңдеу техно-
логиясы
10
M114 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары
бұйымдар
70
M115 Мұнай инженериясы 80
M116 Тау-кен инженериясы 100
M117 Металлургиялық инженерия 170
M118 Пайдалы қазбалар байыту 30
M119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 50
M120 Маркшейдерлік іс 10
M121 Геология 125
7M073
Сәулет және құрылыс
M122 Сәулет 100
M123 Геодезия 100
M124 Құрылыс 200
M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдары-
ның және құрастырылымдарының өн-
дірісі
150
M126 Көлік құрылысы 50
M127 Инженерлік жүйелер мен желілер 100
M128 Жерге орналастыру 30
7M074
Су шаруашылығы
M129 Гидротехникалық құрылыс 50
7M075
Стандарттау, сертификаттау
және метрология (салалар бой-
ынша)
M130 Стандарттау, сертификаттау және метро-
логия (сала бойынша)
80
Барлығы 3577 0
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
7М081
Агрономия
M131 Өсімдік шаруашылығы 250
7M082
Мал шаруашылығы
M132 Мал шаруашылығы 200
7M083
Орман шаруашылығы
M133 Орман шаруашылығы 20
7M084
Балық шаруашылығы
M134 Балық шаруашылығы 10
7M085
Жерге орналастыру
M236 Жерге орналастыру 0
7M086 M137 Су ресурстары және суды пайдалану 30
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата редакции 28.06.2019
Дата скачивания 03.07.2019
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
Су ресурстары және суды пай-
далану
7М087 Агроинженерия M135 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамта-
масыз ету
10
M136 Автокөлік құралдары 30
Барлығы 550 0
7M09 Ветеринария
7M091
Ветеринария
M138 Ветеринария 300
Барлығы 300 0
7M10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
7M101
Денсаулық сақтау
М139 Қоғамдық денсаулық сақтау 30
M140 Мейірбике ісі 65
M141 Фармация 20
M142 Биомедицина 25
M143 Медицина 25
M144 Медициналық-профилактикалық іс 140
M145 Қоғамдық денсаулық сақтау 20
Барлығы 325
7M102 Әлеуметтік қамтамасыз ету
7M102
Әлеуметтік қамтамасыз ету
M146 Әлеуметтік жұмыс 30
Барлығы 30 0
7M11 Қызмет көрсету
7M111
Қызмет көрсету саласы
M147 Туризм 20
M148 Тынығу 10
M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 10
7M112
Гигиена және өндірісте еңбек-
ті қорғау
M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шара-
лар
40
7M113
Көлік қызметтері
M151 Көлік қызметтері 20
M152 Логистика (сала бойынша) 60
Барлығы 160 0
Жиыны 12309 500
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мем-
лекеттік университетінің Қазақстандағы
филиалы
40
«Назарбаев Университеті»ДБҰ, оның
ішінде шетелдік азаматтарды оқытуға
635
Жиыны 12984 500
Редакциялау күні 28.06.2019
Сақтау күні 03.07.2019
Дата ред

Тақырып бойынша материалдар

Танымал жаңалықтар

10 ЖАСТАҒЫ АҚТӨБЕЛІК "АЛТЫН ОЙМАҚ" БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ
18:40, 11 қараша 2019
10 ЖАСТАҒЫ АҚТӨБЕЛІК "АЛТЫН ОЙМАҚ" БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ
Толығырақ...